Protecció de dades de caràcter personal

Protecció de dades de caràcter personal

Edat . L’usuari declara que és major d’edat (major de 18 anys) i disposa de la capacitat legal necessària per a contractar els serveis. Al seu torn, manifesta que accepta la vinculació a aquestes Condicions Generals d’Ús, que declara entendre i acceptar íntegrament.

Menors d’edat . En el cas que l’usuari sigui menor d’edat, requerirà l’autorització dels seus pares o tutors, per tal de poder contractar serveis de la web, a través de l’aportació dels documents pertinents (de forma enunciativa però no limitativa, e- mail adjuntant carta d’autorització degudament signada, aportant fotocòpia del DNI o passaport, o el seu enviament per fax), i que a aquests efectes sol·licitaria Can Pol de forma prèvia a la contractació dels serveis.

 Objecte.

La finalitat de la Política de Privacitat és protegir la informació a Internet i les dades que l’usuari pugui introduir a la Web de Can Pol.

Can Pol  informa que compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat, en compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016.

 Dades personals per a gestió de reserves i facturació. 

L’usuari consent expressament que les seves dades personals recollides per mitjà del present document han estat incloses en el sistema de tractament de Can Pol  amb la finalitat d’atendre la seva reserva i sol·licitud de informació. En compliment amb la normativa vigent, Can Pol informa que les dades seran conservades durant el període legalment establert (com a mínim de 6 anys en el cas de reserves).

Can Pol procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada, comprometent-se a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

Amb la present clàusula queda informat que les seves dades seran comunicats en cas de ser necessari a: administracions públiques i a totes aquelles entitats amb les que sigui necessària la comunicació amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat (i, si escau , autoritats policials). Vostè consenteix de forma expressa a que les seves dades siguin tractades per Can Pol per a complir les finalitats indicades anteriorment. .

En cas contrari, l’informem que Un. Pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat i oblit dirigint-se a l’adreça de correu electrònic    www.info@canpol.cat   . També podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control pertinent si ho estima convenient.